Rigó Csaba

kor­mánymeg­bí­zott, a Zala Megyei Kor­mány­hi­vatal vezetője

09rigocsaba

A kor­mány kiemelt célja a gaz­daság erősítése, a mag­yar tula­j­donú kis és közepes vál­lalkozá­sok támo­gatása. Vigh Lás­zló eddig is folyam­atosan támo­gatta a választók­erületében a külön­böző beruházá­sokat és pályáza­tokat, így jó part­nere lesz a kor­mány­nak a munka­he­lyek megőrzésében és szá­muk bővítésében.”