Dr. Bes­enczi Árpád

Jászai Mari-​díjas szín­művész, a Hevesi Sán­dor Szín­ház igazgatója

01besenczi

Vigh Lás­zló kultúra iránti szeretete és elkötelezettsége biz­tosíték arra, hogy a szín­ház ügye mel­let tel­jes mell­szé­lesség­ben kiálljon, és lehetőségei­hez mérten segítse munkánkat. Emberi kval­itá­sai, eddigi poli­tikusi múltja és tapasz­ta­lata garan­cia arra, hogy a térség tovább fejlőd­jön és kul­turális értelem­ben is megerősödjön.”

Panácz Antal

Zalaegerszegért Díjas nyugdí­jas tanár és edző

04panacz

Vigh Lás­zló a környék sportéletének és az isko­lai diák­sport­nak elkötelezett támo­gatója, valamint mindig szerető gon­do­skodás­sal for­dult az idősek, a nyugdí­ja­sok felé is.”

Horváth István Sán­dor atya

római kato­likus plébános (Zalalövő)

07sandoratya

Vigh Lás­zló hívő keresztény ember, aki eddig is nagy­ban segítette a történelmi keresztény felekezetek működését, és támo­gatta a keresztény közösségeket a krisz­tusi értékek megőrzésében.”

Dr. Gyimesi Endre

Zalaegerszeg pol­gármestere (19942010), Zalaegerszeg ország­gyűlési képviselője (20022014), Zalaegerszeg díszpolgára

02gyimesi

Vigh Lás­zló nyolc éve a képviselőtár­sam. Agilis, a választók­erületért keményen lob­bizó, orszá­gos kapc­so­la­tokkal ren­delkező poli­tikus­nak ismertem meg, így mivel nem indu­lok újra a választá­son, jó szívvel aján­lom utó­dom­nak és támogatom a megválasztását.”

Dr. Gár­dos László

a Zala Megyei Kórház Gyer­mekosztá­lyá­nak osztá­lyvezető főor­vosa, Zalai Prima Díjas

05gardos

Fel­sőra­jkon járva a falu­ját és család­ját megis­merve azt lát­tam, hogy hite­le­sen és ered­ménye­sen képviseli a közösséget, és nem fele­jtette el hon­nan jött — meg­maradt család­ját, és falu­ját szerető vidéki embernek. Vígh Lás­zló szá­momra ettől hite­les, és biz­tos vagyok benne, hogy a nagy­obb közösség Zala megye – ezen belül a Megyei Kórház — további fejlesztéséért a jövőben is sokat fog tenni.”

Rigó Csaba

kor­mánymeg­bí­zott, a Zala Megyei Kor­mány­hi­vatal vezetője

09rigocsaba

A kor­mány kiemelt célja a gaz­daság erősítése, a mag­yar tula­j­donú kis és közepes vál­lalkozá­sok támo­gatása. Vigh Lás­zló eddig is folyam­atosan támo­gatta a választók­erületében a külön­böző beruházá­sokat és pályáza­tokat, így jó part­nere lesz a kor­mány­nak a munka­he­lyek megőrzésében és szá­muk bővítésében.”

Bognár Ákos

a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasz­tal elnöke

03bognar

Fiatalként felelősséget érzek hazámért és váro­somért, ezért min­denkép­pen részt veszek az ország­gyűlési választá­son és a jövő szövet­ségét, a FIDESZ-​t, valamint annak ország­gyűlési képviselő-​jelöltjét, Vigh Lás­zlót támogatom, akire mindig számíthat­tunk az ifjúsági ügyek segítésében! Hajrá Zalaegerszeg!”

Gódorné Nagy Marianna

270-​szeres váloga­tott kézi­l­ab­dázó, olimpiai bronzérmes (1976), világ­ba­jnoki ezüstérmes (1982), világ­ba­jnoki bronzérmes (1975, 1978), világválogatott

06godorne

A sport élet­ben tartása és támo­gatása nagyon fontos fela­dat, hiszen óriási szerepet ját­szik a megye, a megyeszékhely és vala­men­nyi zalai település életében. Számí­tunk Vigh Lás­zló sport­baráti hoz­záál­lására és segítségére!”

Kovács Gyula

erdész, gyümölc­snemesítő, 2011-​ben az Év Zalai Embere

10kovacsgyula

2010: Kifőztük szabadon az első pálinkát.
2011: Megkezdtük az ősi mag­yar gyümölcs­fa­jták megőrzését.
2012: Szabaddá vált a régi mag­yar gyümölcs­fa­jták sza­porítása, for­gal­mazása.
2013: A tündérk­ertek száma megha­l­adja az ötvenet, ezek­ben 1600 régi mag­yar gyümölcs­fa­jta próbálja túlélni a glob­al­iz­mus pusztítását.