lacikep2

Belváros-​rehabilitáció II. ütem — Virágudvar

A NYDOP-3.1.1/B1-13-k-20130005 számú Kom­plex belvárosi reha­bil­itá­ciós pro­gram Zalaegersze­gen című pályázati pro­jekt keretében a Vásárc­sarnok mel­letti területen vál­lalkozói fejlesztés keretében megtörténik a Virágud­var fejlesztése. A további pro­jek­tele­mek fejlesztése is hamarosan kezde­tét veszi a belvárosban.

Konzuli iroda nyílt Lendván

Február 4-​én, Mag­yarország és Szlové­nia külü­gymin­iszterei Lend­ván meg­ny­i­tot­ták a Ljubl­janai Nagykövet­ség Konzuli Irodáját.

Az elmúlt több mint két évtized során a muravidéki mag­yarság állandó törekvése volt a mag­yar külképvise­let létesítése. Szent-​Iványi István, Mag­yarország szlové­niai nagykövete ezzel kapc­so­lat­ban úgy nyi­latko­zott „a konzuli iroda meg­ny­itásá­val egyértelműen meg­mu­tatkozik Mag­yarország, a mag­yar kor­mány jó vis­zonyulása a Muravidékhez, a muravidéki magyarsághoz.”