lacikep2

Adomány­ozás

Csonka­h­e­gy­há­ton ma jelen­tős men­ny­iségű fát adomány­ozhat­tunk élelmiszer-​ajándékcsomag mel­lett Rigó Csaba, Zala megyei kor­mánymeg­bí­zott tár­saságában egy rás­zoruló éde­sanyá­nak, aki különösen nehéz körülmények közt egyedül neveli több gyermekét.

Rezsifórum dr. Koc­sis Mátéval

2014. január 23-​án, csütörtök délután rend­kívüli érdek­lődés mel­lett került megren­dezésre a zalaegerszegi Mind­szenty iskola tor­nater­mében a Fidesz rezsic­sökken­tés­sel kapc­so­latos fóruma. Az előzete­sen kikészített székek nem bizonyul­tak ele­gendőnek, ezért a karza­tot is meg kel­lett nyit­nunk az érdek­lődök számára. A ren­dezvényre azokat vár­tuk, akik ki kíván­tak állni az ország által eddig elért eredményekért.

rezsiforum0

Bővebben…

Agrár­fórum a zalaegerszegi megyeházán

Hatal­mas érdek­lődés mel­lett agrár­fóru­mot ren­deztek a zalaegerszegi megye­házán. Czerván György, agrárgaz­daságért felelős államtitkár és Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgaz­dasági Kamara elnöke is részt vett az eseményen. Elhang­zott, hogy az előzetes ada­tok szerint 2.265 mil­liárd forin­tra emelkedett az agrárium tel­jesít­ménye, ami a mag­yar mezőgaz­daság történetében reko­rd­nak számít.

agrarforum

Bővebben…