lacikep2

Konzuli iroda nyílt Lendván

Február 4-​én, Mag­yarország és Szlové­nia külü­gymin­iszterei Lend­ván meg­ny­i­tot­ták a Ljubl­janai Nagykövet­ség Konzuli Irodáját.

Az elmúlt több mint két évtized során a muravidéki mag­yarság állandó törekvése volt a mag­yar külképvise­let létesítése. Szent-​Iványi István, Mag­yarország szlové­niai nagykövete ezzel kapc­so­lat­ban úgy nyi­latko­zott „a konzuli iroda meg­ny­itásá­val egyértelműen meg­mu­tatkozik Mag­yarország, a mag­yar kor­mány jó vis­zonyulása a Muravidékhez, a muravidéki magyarsághoz.”

Adomány­ozás

Csonka­h­e­gy­há­ton ma jelen­tős men­ny­iségű fát adomány­ozhat­tunk élelmiszer-​ajándékcsomag mel­lett Rigó Csaba, Zala megyei kor­mánymeg­bí­zott tár­saságában egy rás­zoruló éde­sanyá­nak, aki különösen nehéz körülmények közt egyedül neveli több gyermekét.

Rezsifórum dr. Koc­sis Mátéval

2014. január 23-​án, csütörtök délután rend­kívüli érdek­lődés mel­lett került megren­dezésre a zalaegerszegi Mind­szenty iskola tor­nater­mében a Fidesz rezsic­sökken­tés­sel kapc­so­latos fóruma. Az előzete­sen kikészített székek nem bizonyul­tak ele­gendőnek, ezért a karza­tot is meg kel­lett nyit­nunk az érdek­lődök számára. A ren­dezvényre azokat vár­tuk, akik ki kíván­tak állni az ország által eddig elért eredményekért.

rezsiforum0

Bővebben…