lacikep2

Az 1848/​1849-​es for­radalom és szabad­ságharc kitörésére emlékező városi ren­dezvény 2014. már­cius 15-​én.

9 órától ünnepi öku­menikus Isten­tisztelet zajlott a Mária Mag­dolna Plébániatemplomban.

10 órától az ünnep­ség a Deák Fer­enc téren foly­tatódott. Itt ünnepi gon­do­lataimat mond­hat­tam el a városlakók­nak. Ezt követte a díszmenet a Deák Fer­enc tértől egészen a Csány Lás­zló térig. 11 órától a Csány Lás­zló téren Bal­aicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpol­gármestere osz­totta meg gon­do­latait az ünneplő közön­séggel. Mind­két helyen elhe­lyeztük az emlékezés és tisztelet kos­zorúit is.
Tisztelet a bátraknak!